SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN                

 TRƯỜNG PT DTNT TỈNH
 

Số:   /KH-DTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuy Hòa, ngày tháng 10 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2018- 2019

 

Căn cứ công văn 760/SGDĐT-KHCNTT ngày 15 tháng 10 năm 2

018 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019;

Căn cứ vào đặc điểm năm học và tình hình thực tế của đơn vị, trường PT DTNT tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 với những nội dung sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Triển khai có hiệu quả  các Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học đã được thực hiện thời gian qua. Tiếp tục triển khai hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

2.Sử dụng thống nhất cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của ngành, sử dụng phần mềm quản lý trường học trực tuyến.

3. Tiếp tục xây dựng và khai thác kho bài giảng e-leaning, kho học liệu số. Ứng dụng CNTT trong công tác điều hành quản lý , dạy và học.

II. Các nhiệm vụ cụ thể

1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục

 1. Đưa vào sử dụng chính thức cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (gồm các phân hệ: cơ sở dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh và một số phân hệ khác) để phục vụ cung cấp số liệu thống kê và thông tin quản lý ngành. Tích hợp phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) và phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học (EQMS) vào cơ sở dữ liệu ngành. Đảm bảo báo cáo đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành;
 2. Tiếp tục duy trì có hiệu quả phần mềm quản lý hành chính điện tử (e-office) kết nối từ Sở GDĐT phục vụ trao đổi thông tin, trao đổi văn bản điện tử, quản lý điều hành trên môi trường mạng. Duy trì phần mềm SMAS, VNPT-Edu; ưu tiên các mô đun quản lý học sinh, quản lý đội ngũ, xếp TKB; triển khai sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) phục vụ công tác quản lý và lưu trữ;
 3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT, sử dụng họp thư điện tử công vụ, ngành.
 4. Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác truyền thông của ngành; phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ gồm:
 • Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://moet.gov.vn.
 • Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thituyensinh.vn.
 • Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.
 • Tiếp tục duy trì và triển khai  có hiệu quả hệ thống quản lý trực tuyến: tuyển học sinh đầu cấp (http://tuyensinh.phuyen.edu.vn) thi đua khen thưởng (http://thidua.phuyen.edu.vn). Triển khai các hệ thống khác như: quản lý thư viện trường học, kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra,…

  2. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá

 1. Phát động giáo viên xây dựng bài giảng e-learning (ưu tiên các chủ đề về môn học trong chương trình giáo dục phổ thông), tổ chức tuyển chọn và gửi về Bộ GDĐT (qua Cục CNTT) đóng góp vào kho bài giảng e-learning của ngành, khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào Kho học liệu số của ngành.
 2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học. Ưu tiên triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ (bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học). Tiếp tục triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những nhà trường có điều kiện nhằm ứng dụng những công nghệ tiên tiến, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy - học; triển khai mô hình ứng dung CNTT trong trường phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

3. Triển khai hạ tầng và bồi dưỡng CNTT cho cán bộ quản lý và giáo viên

 1. Duy trì và kết nối cáp quang Internet tới 100%.
 2. Rà soát, xây dựng kế hoạch để trình các cấp có thẩm quyền chuẩn bị đội ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
 3. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.
 4. Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên thông quan các chương trình bồi dưỡng, tập huấn. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên, cán bộ quản lý của địa phương, bám theo các nội dung như sau:

- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường, kỹ năng khai thác các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu ngành (cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, hệ thống thông tin quản lý công tác phổ cập giáo dục chống mù chữ), kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin.

- Kỹ năng khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e-learning, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học; Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

e) Triển khai tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý qua mạng của Ngành.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT:

Nhà trường  phân công một lãnh đạo nhà trường phụ trách và giáo viên Tin học, nhân viên CNTT  làm đầu mối theo dõi, triển khai nhiệm vụ CNTT.

Xem việc CB GV ứng dụng CNTT trong công việc là một tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm của cá nhân.

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của CNTT trong các hoạt động GDĐT; huy động nguồn lực xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, cung cấp dịch vụ CNTT đáp ứng yêu cầu dạy – học của đơn vị.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 của nhà trường. Kế hoạch hướng dẫn triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019 gửi về Sở GDĐT (qua Phòng CNTT) trước ngày 25/10/2018.
  2. Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học và gửi về Sở GDĐT (qua Phòng CNTT để tổng hợp) trước ngày 25/01/2019.
  3. Tổ chức đánh giá, tổng kết triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 và gửi Sở GDĐT (qua Phòng CNTT để tổng hợp) trước ngày 31/5/2019.

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019 của nhà trường, gửi lê Sở để theo dõi, triển khai thực trong đơn vị.

    

Nơi nhận:

- Phòng KTKĐCLGD;

- BGH;

- Tổ CM, VP;

- Lưu.

 

 

 

 

 

 

P.HIỆU TRƯỞNG