Biểu diễn La Hoàng Nhật ý. Lớp 10C, Cô Nguyễn Thị Hòa chủ nhiệm.